ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است

    بسیار خب
      تیکت عمومی 14662
    تاخییر در تحیول سفارش
    بسته شده

    پاسخ ها